0-1.jpg

走訪保生大帝廟宇  第32站  舊和順慈安宮
慈安宮宮內主神「保生大帝」,是鄭成功驅荷復台時,由其部將黃海兄弟
從福建省白礁的「慈濟宮」奉請來台。
清同治四年(西元:1824年)於舊和順地區肇建神祠奉祀保生大帝,台灣光
復後重建公厝,宮名命為「安保宮」。
民國55年再度改建,宮名改為「慈安宮」,民國77年翻修廟宇。
105/9/23再訪。
地址:台南市安南區安和路4段25巷32號

1.jpg

3.jpg

5.jpg

5.jpg

8.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

鎮殿保生老大帝(開基)據考證有八百年歷史的金尊法像

12-3.jpg

13.jpg

3.jpg

4.jpg

7-1.jpg

7-2.jpg

22.jpg

全站熱搜

大道真人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()